Posted on

ประกาศ: เปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อ

** แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ **
เรียนลูกค้าและท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบ

ตั้งแต่วันพฤหัสฯที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ ในการติดต่อเข้ามายัง GoodModo ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ 0964422290

ขอบพระคุณค่ะ